Tutkimustyön perusteet (ITIA03)

Julkaistu

ITIA03 Tutkimustyön perusteet -opintojakso koostuu neljästä osasta:

ITIA03 a) Tutkimustyön perusteet – Tieteenfilosofia 2 op
ITIA03 b) Tutkimustyön perusteet – Tutkimusmenetelmät 3 op
ITIA03 c) Tutkimustyön perusteet – Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä 2 op
ITIA03 d) Tutkimustyön perusteet – Kandidaattiseminaari 3 op

Osat a) – c) esitellään tässä. Osa d) Kandidaattiseminaari katso opetusohjelma.

ITIA03 a) Tutkimustyön perusteet – Tieteenfilosofia 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa perustella tieteellisen tiedon erityisluonnetta
– ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisprosessia
– tuntee erilaisia tapoja pyrkiä tieteellisen tiedon ihanteisiin
– tunnistaa ja käyttää loogisen argumentoinnin ja perustelun välineitä
– tuntee metodologisia lähtökohtia ja osaa käyttää tutkimusmenetelmille ominaisia käsitteitä
– tuntee ja osaa jäsentää tutkimusmenetelmiä

Järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2018. Huom! Korvaava suoritus keväällä 2018 kohdille a) ja b) opetusohjelmassa.

ITIA03 b) Tutkimustyön perusteet – Tutkimusmenetelmät 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tuntee metodologisia lähtökohtia ja osaa käyttää tutkimusmenetelmille ominaisia käsitteitä
– ymmärtää ja tunnistaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja niiden epistemologisia ja tieteentraditioon liittyviä taustoja
– arvioi eri menetelmien soveltuvuutta erilaisiin tutkimustehtäviin
– tuntee menetelmille ominaisia käsitteitä ja taustateorioita

Järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2018. Huom! Korvaava suoritus keväällä 2018 kohdille a) ja b) opetusohjelmassa.

ITIA03 c) Tutkimustyön perusteet – Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä 2 op

[in English]

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tuntee alalla tehtävää tutkimusta ja tutkimuksessa sovellettuja menetelmiä

Lukuvuosi 2017/2018

Vastaava opettaja: Elina Late

Kurssille ei ole erillistä ilmottautumista.

Kurssi suoritetaan ”luentokarusellina” eli voit valita ehdotetuista luennoista ja muista listan 2-4 kohdista haluamasi ja pyytää osallistumisesta merkinnän luentopassiin (luentopassi.pdf). Passiin pitää kerätä vähintään 10 merkintää. Kun 10 merkintää on koossa, luentopassi toimitetaan opettajalle, joka antaa kurssimerkinnän. Merkintöjä voi saada siis seuraavilla tavoilla:

1) Sopivia tulossa olevia luentoja. (Myös muita saa ehdottaa!).

2) Ehdota ja sovi luento, jota ei ole listassa (myös muiden yliopistojen luennot voivat käydä, samoin videoluennot, ainakin yhdessä pienen kirjallisen tehtävän kanssa, ks. alla)

3) Ehdota ja sovi kirjallinen tehtävä

4) Työskentely jonkin tutkimusryhmän kanssa; ehdota ja sovi.

Kohdassa 1) ehdotettujen luentojen lisäksi voit myös itse ehdottaa sopivia luentoja, tapaamisia, seminaareja, työpajoja jne. joissa käsitellään soveltuvia menetelmiä. Väitöstilaisuudet ovat erityisen sopivia, koska niissä usein käsitellään menetelmäkysymyksiä perusteellisesti. Luento voi olla myös videoluento, esimerkiksi netissä. Tällöin luennosta pitää kirjoittaa lyhyt, noin sivun mittainen raportti. Sovi asiasta vastaavan opettajan kanssa. Kyseeseen voi tulla myös työskentely jonkin tutkimusryhmän, -hankkeen tai tutkijan apuna tutkimustyössä tai pienen tutkimusjulkaisun (esimerkiksi mikroartikkelin tai wikipedia-artikkelin) laadinta. Näistä pitää erikseen sopia vastaavan opettajan kanssa ja niistä voi saada enemmän kuin yhden merkinnän passiin.

***

The course introduces contemporary research methods in interactive media and information studies through case examples.

Teacher responsible: Elina Late

Study year 2015/2016

The course is organised as a ”lecture carousel”, i.e. you can choose among the suggested lectures and ask for a signature to your lecture collection document (luentopassi.pdf) from the lecturer. There has to be at least 10 items in the document. You can also yourself suggest suitable lectures, seminars, workshops, etc., that discuss research methods. Public dissertation defences are good, since they often go into details of the method being used. One can also use video lectures, e.g., from the net. In that case you have to write a short, one page report on the lecture. Contact the teacher, if you want to use video lectures. It may also be possible to take part in the research of a research project or group, or in the work of a researcher. You can also suggest writing a small research publication (such as a micro-article or a wikipedia entry). These have to be agreed upon with the teacher responsible for the course and can give you more than one item on the document.

Upcoming lectures.