Opintojen ohjattu suunnittelu (MTTY1)

Julkaistu

Suoritusohjeet ja vaatimukset

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) on matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso. Opintojakson alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), jota hän päivittää säännöllisesti opintojen edetessä. Orientoivien opintojen yhteydessä opiskelijat saavat ohjeet 1. lukuvuoden opintojensa suunnitteluun. Heiltä kerätään tiedot, joiden perusteella kukin opiskelija saa ohjaavan opettajan. Jos ei palauta tätä kyselylomaketta orientoivissa opinnoissa, niin se on kuitenkin syytä palauttaa myöhemmin. Opiskelijaa, joka ei ole saanut 1. periodin loppuun mennessä tietoa ohjaavasta opettajasta, kehotetaan ottamaan yhteyttä Raija Leppälään.

Ensimmäinen tapaaminen ohjaavan opettajan kanssa on viimeistään 1. lukuvuoden toisen opetusperiodin alussa. Opettaja kutsuu opiskelijan tähän tapaamiseen, jossa keskustellaan opintoihin ja niiden aloitukseen liittyvistä asioista sekä tehdään (tai tarkistetaan) ensimmäisen lukuvuoden opintosuunnitelma. Opiskelijaa, joka ei ole saanut kutsua tapaamiseen, kehotetaan ottamaan yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai Raija Leppälään.

Koko kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelma tehdään HOPS-lomakkeella ohjaavan opettajan antamien ohjeiden ja aikataulun mukaan viimeistään 2. lukuvuoden alussa. Tehdystä suunnitelmasta käydään tarvittaessa ohjaavan opettajan kanssa keskustelu. Opiskelija huolehtii itse siitä, että suunnitelma tulee tehdyksi ja ohjaavalle opettajalle toimitetuksi ennen 2. opiskelulukuvuoden opetuksen alkua.

Opiskelija päivittää jatkuvasti opintojensa edetessä suunnitelmaansa. Lisäksi hän toimittaa aina läsnäololukuvuosiensa alussa senhetkisen suunnitelmansa ohjaavalle opettajalle ellei ohjaava opettaja ole antanut muita toimintaohjeita. Jos opiskelija on jäänyt jossain vaiheessa pois ohjauksesta (esim. ilmoittautunut poissaolevaksi), niin hänen tulee palattuaan ottaa itse yhteys opettajaan.

Suoritusmerkinnän kurssista saa kandidaattiseminaarin jälkeen edellyttäen, että on toiminut ohjeiden mukaisesti.

HOPS-lomakkeet

Matematiikan opintopolku
Matematiikan aineenopettajan opintopolku
Tietotekniikan matematiikan opintopolku
Tilastotieteen opintopolku

Ohjaavat opettajat yhteystietoineen

Matematiikan opintopoluilla 1. ja 2. vuoden opiskelijoita ohjaa Raine Rönnholm, 2. vuoden jälkeen Pentti Haukkanen. Tilastotieteen opintopolulla ohjaajina toimivat Raija Leppälä ja Jyrki Ollikainen.

Opettaja Sähköposti Työhuone Puh.
Rönnholm Raine Raine.Ronnholm@tuni.fi PINNI B0001d 050 437 7174
Haukkanen Pentti Pentti.Haukkanen@tuni.fi PINNI B0001e 050 318 5847
Leppälä Raija Raija.Leppala@tuni.fi PINNI B0027 050 318 5874
Ollikainen Jyrki Jyrki.Ollikainen@tuni.fi PINNI B0008 050 318 5889