Opintojen ohjattu suunnittelu (MTTY1)

Julkaistu

Suoritusohjeet ja vaatimukset

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) on matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso. Opintojakson alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), jota hän päivittää säännöllisesti opintojen edetessä. Orientoivien opintojen yhteydessä opiskelijat saavat ohjeet 1. lukuvuoden opintojensa suunnitteluun. Heiltä kerätään tiedot, joiden perusteella kukin opiskelija saa opettajatuutorin. Jos ei palauta tätä kyselylomaketta orientoivissa opinnoissa, niin se on kuitenkin syytä palauttaa myöhemmin. Opiskelijaa, joka ei ole saanut 1. periodin loppuun mennessä tietoa opettajatuutorista, kehotetaan ottamaan yhteyttä ohjausvastaavaan.

Ensimmäinen tapaaminen opettajatuutorin kanssa on viimeistään 1. lukuvuoden toisen opetusperiodin alussa. Opettaja kutsuu opiskelijan tähän tapaamiseen, jossa keskustellaan opintoihin ja niiden aloitukseen liittyvistä asioista sekä tehdään (tai tarkistetaan) ensimmäisen lukuvuoden opintosuunnitelma. Opiskelijaa, joka ei ole saanut kutsua tapaamiseen, kehotetaan ottamaan yhteyttä opettajatuutoriin tai ohjausvastaavaan.

Koko kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelma tehdään HOPS-lomakkeella ja/tai Sisussa opettajatuutorin antamien ohjeiden ja aikataulun mukaan viimeistään 2. lukuvuoden alussa. Tehdystä suunnitelmasta käydään tarvittaessa keskustelu opettajatuutorin kanssa. Opiskelija huolehtii itse siitä, että suunnitelma tulee tehdyksi ja opettajatuutorille toimitetuksi ennen 2. opiskelulukuvuoden opetuksen alkua.

Opiskelija päivittää jatkuvasti opintojensa edetessä suunnitelmaansa. Lisäksi hän toimittaa aina läsnäololukuvuosiensa alussa senhetkisen suunnitelmansa opettajatuutorille ellei tämä ole antanut hänelle muita toimintaohjeita. Jos opiskelija on jäänyt jossain vaiheessa pois ohjauksesta (esim. ilmoittautunut poissaolevaksi), niin hänen tulee palattuaan ottaa itse yhteys opettajaan.

Suoritusmerkinnän kurssista saa kandidaattiseminaarin jälkeen edellyttäen, että on toiminut ohjeiden mukaisesti.

HOPS-lomakkeet (käytössä vielä lukuvuonna 2019-2020)

Matematiikan opintopolku LuK
Matematiikan aineenopettajan opintopolku LuK
Tietotekniikan matematiikan opintopolku LuK
Tilastotieteen opintopolku LuK

Matematiikan opintosuunta FM
Matematiikan aineenopettajan opintosuunta FM
Tietotekniikan matematiikan opintosuunta FM
Computational Big Data Analytics FM


HOPS Sisussa
(alkaen kevät 2020)

Keväällä 2020 opiskelijoita ohjataan opintosuunnitelman päivittämisessä Sisuun. Ongelmista Sisun HOPSin teossa voi raportoida Kaisu Karvoselle, etunimi.sukunimi@tuni.fi. 

Sisu: http://tuni.fi/sisu
Opintosuunnitelman teko Sisussa


O
pettajatuutorit yhteystietoineen

Tutkinto-ohjelmamme ohjausvastaavana toimii Jarkko Isotalo. Matematiikan opintopoluilla 1. vuoden opiskelijoiden opettajatuutori on Ari Virtanen ja 2. vuoden opiskelijoiden Raine Rönnholm. 2. vuoden jälkeen opettajatuutori on Pentti Haukkanen. Tilastotieteen opintopolulla opettajatuutoreina toimivat Jyrki Ollikainen ja Jarkko Isotalo (syksyllä 2019 aloittaneet).

Opettaja Sähköposti Työhuone Puh.
Haukkanen Pentti pentti.Haukkanen@tuni.fi Pinni B0001e 050 318 5847
Isotalo Jarkko jarkko.isotalo@tuni.fi Pinni B0026 050 437 7565
Ollikainen Jyrki jyrki.Ollikainen@tuni.fi Pinni B0008 050 318 5889
Rönnholm Raine raine.ronnholm@tuni.fi Pinni B0001d 050 437 7174
Virtanen Ari ari.virtanen@tuni.fi Pinni B0028 050 318 5906