Tietokantojen perusteet (TIEP3)

Julkaistu

Syksyn 2018 kurssi

 • Syksyn 2018 kurssin tiedotteet ja materiaalin löydät Syksy 2018 -sivulta ja sen alisivuilta.

 • Aikataulu- ja tilatiedot on julkaistu sähköisessä opetusohjelmassa.

 • Ilmoittautuminen
 • Kurssin vastuuopettaja on Kati Iltanen (kati.iltanen[at]uta.fi; Pinni B1004).

Kesän 2018 kurssi

 • Kesän 2018 kurssin tiedotteet ja materiaalin löydät Kesä 2018 -sivulta ja sen alisivuilta.

 • Aikataulu- ja tilatiedot on julkaistu sähköisessä opetusohjelmassa.

Opetussuunnitelma

Kurssikuvaus luonnontieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmassa.

Tietokantojen perusteet -kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Kurssin laajuus on 5 op. Kurssi kuuluu tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman perusopintoihin ja on pakollinen kandidaattiohjelmassa aloittaville opiskelijoille.

Kurssilla tarvitaan Tietotekniikkataidot-kurssilla saatavia tai vastaavia tietoja ja taitoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
 • tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
 • osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
 • osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
 • osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla. Kyselyistä käydään läpi
  • erilaisia liitosoperaatioita
  • erilaisia joukko-operaatioita
  • yhteenvetokyselyjä
  • sisäkkäisiä kyselyjä

Suoritustapa ja työmäärä

Kurssi suoritetaan tekemällä viikkoharjoitustehtäviä, tentti ja harjoitustyö. Kurssi on 5 op:n laajuinen, joten kurssin suorittamiseen tarvittava työmäärä on noin 135 h. (Yksi opintopiste vastaa noin 27 h työtä.) Arvio työmäärän jakautumisesta:

 • Luennot 20 h
 • Luentomateriaalin kertaaminen, harjoitustehtävien tekeminen 6 * 8 h = 48 h
 • Mikroluokkaharjoitukset 6 * 2 h = 12 h
 • Malliratkaisujen läpikäyminen 6 * 2 h = 12 h
 • Harjoitustyön tekeminen ja harjoitustyön ohjauksiin osallistuminen 25 h
 • Tentti: valmistautuminen 15 h + tenttitilaisuus 3 h = 18 h

Viikkoharjoitustehtävät, tentti ja harjoitustyö on suoritettava hyväksytysti saman lukuvuoden aikana, jotta koko kurssi on suoritettu hyväksytysti.

Kurssin voi suorittaa vaihtoehtoisesti näyttökokeella.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali (luentokalvot, harjoitustehtävät ja harjoitustyön tehtävänanto) julkaistaan näillä verkkosivuilla. Tietokannoista kiinnostuneille suositellaan oheislukemiseksi esimerkiksi kirjaa Elmasri R. & Navathe, S.: Fundamentals of Database Systems, Benjamin/Cummings, 1997, joka on käytössä Tietokantaohjelmointi-kurssilla. Tietokantojen perusteet -kurssilla läpikäytävät asiat löytyvät useimmista tietokantojen perusteita käsittelevistä oppikirjoista.